Obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami: poskytovatelem služeb (dále jen prodávající) na straně jedné a příjemcem služeb (dále jen kupující) na straně druhé - ve smyslu Občanského zákoníku (Zákon č. 40/1964 Sb.)

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 1. ledna 2013 do vydání nových obchodních podmínek. Zveřejněny jsou na internetu a v tištěné podobě v provozovně KODEX, Soukenická 11, Praha 1.

Potvrzením a odesláním On-line objednávkového formuláře nebo převzetím zakázkového listu v provozovně, je vyjádřen souhlas s jejich zněním.

A.) Obecná ustanovení

1. PRODÁVAJÍCÍ:

Jiří Sedláček, KODEX - RoyalPrint

(fyzická osoba, plátce DPH, registrovaná v živnostenském rejstříku OÚ Praha 1,

Č.j.: ÚPMČ1/7160/2010/ZAC/3) IČ: 13161229 DIČ: 6309261409

2. KUPUJÍCÍ:

Fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 • Právnická osoba nebo Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje "na IČ", uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČ, je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele.

Do smluvního vztahu s prodávajícím vstupuje kupující uzavřením objednávky.

2. OBJEDNÁVKA:

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytování služeb vzniká na základě objednávky sjednané v provozovně KODEX, nebo prostřednictvím On-line objednávky na webových stránkách firmy KODEX. S výjimkou služeb poskytovaných na počkání musí mít vždy písemnou formu!

Za závazné se považuje, pokud není do 30 minut od objednávky zrušena telefonem nebo e-mailem. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace), cena za vyhotovení, způsob a termín zhotovení.

3. CENA:

Cena služeb a zboží je předmětem dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Musí být stanovena při sjednání objednávky, jejíž je nedílnou součástí. Sjednaná cena vychází z údajů uvedených v ceníku v době uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo vzhledem k ručnímu a individuálnímu charakteru poskytovaných služeb upravit konečnou cenu v rozsahu + - 20%.

4. DAŇOVÝ DOKLAD:

Zjednodušený daňový doklad (paragon) vydáváme na vyžádání při zaplacení celé částky (případně doplatku) která je vyčíslena na potvrzené objednávce v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na naší provozovně.

 • Daňový doklad (fakturu) vystavujeme k objednávkám s konečnou cenou přesahující 10.000,-Kč vč. DPH, nebo v odůvodněných případech na základě dohody. V tomto případě si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek na pokrytí administrativních nákladů. Pro vystavení faktury je nezbytná písemná objednávka kupujícího s uvedením fakturačních údajů.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

B.) Práva a povinnosti smluvních stran

1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO:

Kupující má právo na poskytnutí služeb sjednaných v objednávce a to v maximální kvalitě, včas a s náležitou péčí ze strany prodávajícího. O veškerých změnách v provedení během realizace (v odůvodněném případě) musí být prodávajícím informován a vyjádřit s nimi souhlas. V případě, že nelze službu poskytnout dle objednávky má nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení poskytnutých záloh.

2. PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO:

Prodávající má právo na aktivní součinnost kupujícího při sjednání objednávky i v průběhu její realizace. Kupující bere na vědomí ruční charakter výroby služeb poskytovaných prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo použít při realizaci objednávky pracovní postupy, technologie, stroje a nástroje, materiály a pracovní pomůcky dle vlastního uvážení a možností, s cílem dosáhnout maximální kvality a efektivnosti zhotovení zakázky. Výtvarná a estetická stránka objednávky je předmětem dohody mezi kupujícím a prodávajícím, přičemž kupující je povinen respektovat technologické a výrobní podmínky prodávajícího. V případě, že není nalezena shoda mezi prodávajícím a kupujícím, má prodávající právo objednávku odmítnout.

Prodávající si taktéž vyhrazuje právo omítnout objednávku, jejíž realizace by byla v rozporu se zákonem, dobrými mravy a étosem prodávajícího. Pokud tato skutečnost vyjde najevo v průběhu realizace objednávky, má prodávající právo na úhradu adekvátní části vynaložených nákladů.

3. STORNO OBJEDNÁVKY:

 • Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv do 30 minut od termínu uvedeného v poli "Čas objednání" v On-line zaslané objednávce, nebo v objednávce uzavřené v provozovně KODEX. Objednávku lze stornovat osobně, e-mailem (rozhodující je čas odeslání) nebo telefonicky.

Každá realizovaná objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení sjednané ceny v plné výši.

Zrušit objednávku později než do 30 minut od jejího zadání je možné pouze na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím - a to s přihlédnutím k charakteru objednávky. V případě částečné realizace zakázky má prodávající právo na úhradu adekvátní části vynaložených nákladů.

Uzavřením objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami a úhradou ceny. Upozorňujeme, že veškeré nevyzvednuté zakázky a nesplacené pohledávky po uplynutí lhůty 180 dnů od data vyzvednutí uvedeného na objednávce budou postoupeny k vymáhání a to včetně všech nákladů s tím spojených.

 • Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit již přijatou objednávku z důvodu:

 • chybně nebo neúplně uvedených údajů na objednávce
 • v případě, že objednaná služba není realizovatelná z důvodu vyšší moci (porucha stroje, výpadek el. proudu, živelné ohrožení, onemocnění, atd...)
 • v případě prodávajícím neovlivněných a nezaviněných překážek na straně subdodavatelů (nedostatek materiálu k výrobě, zrušení dodávek, nesplnění dodacích podmínek, atd...)

V případě, že tato situace nastane, je povinen prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vyplacena v hotovosti v provozovně KODEX nebo převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4. DODACÍ PODMÍNKY:

Dodávka předmětu plnění bude realizována na základě požadavku uvedeném v objednávce. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, je místem odběru provozovna firmy KODEX, Soukenická 11, Praha 1.

Tel.: 222 31 26 56

Provozní doba: po - pá : 8.00 - 18.00 hodin.

Korespondenční adresa je shodná s adresou provozovny Praha 1.

5. DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH:

Změny v objednávce jsou možné výhradně osobně na provozovně na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Změny musí být řádně, jasně a zřetelně zaznamenány na objednávkovém listu. Žádost o změnu objednávky e-mailem nebo telefonicky nebude akceptována.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA:

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v písemném provedení v sídle prodávajícího a na jeho internetových stránkách.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní strategii, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách a v provozovně prodávajícího.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád nedílnou součástí obchodních podmínek a je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, (Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Kupující je povinen se při uzavření objednávky řádně seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Uzavřením objednávky sjednané v provozovně KODEX, nebo prostřednictvím On-line objednávky na webových stránkách firmy KODEX stvrzuje zároveň, že se s těmito dokumenty seznámil a vyjádřil s nimi dobrovolně svůj souhlas.

1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO:

Prodávající odpovídá za to, že zboží, výrobky nebo služby poskytované na základě objednávky mají jakost, množství, míru a cenu odpovídající přijaté objednávce. Zboží a výrobky musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám, pokud jsou tyto stanoveny.

2. ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO:

Kupující je povinen zboží, výrobky nebo služby poskytované na základě objednávky zkontrolovat bezprostředně po převzetí od prodávajícího. Při kontrole je třeba se zaměřit především na odpovídající množství, kvalitu a zjevně viditelné vady. Kupující je povinen použít k jeho přepravě obal poskytnutý dodavatelem a dbát pokynu pro bezpečnou přepravu. Na později uváděné nedostatky v převzatém množství a na vady, které mohly být zjevně způsobeny nevhodnou přepravou, manipulací a skladováním nemůže prodávající brát zřetel.

Opodstatněné nedostatky v kvalitě způsobené vinou prodávajícího a zjištěné později během záruční lhůty je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu v provozovně prodávajícího.

3. ODPOVĚDNOST ZA VADY:

V případě, že zboží, výrobky nebo služby poskytované prodávajícím nejsou při převzetí kupujícím ve shodě s objednávkou nebo trpí vadami, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou. Teprve není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu, nebo může od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s objednávkou věděl, změnu objednávky na základě dohody s prodávajícím odsouhlasil, nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

4. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu - vzhledem k charakteru vady a druhu prováděných prací. U zakázek, které byly v objednávce označeny jako expresní, obvykle nepřesahuje 24 hodin.

Maximální lhůta pro vyřízení je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5. ZÁRUČNÍ DOBA:

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí věci kupujícím.

V případě, že kupující je dle odst. A, článku 2 těchto obchodních podmínek:

 • fyzická osoba - trvá záruční doba 24 měsíců
 • právnická osoba nebo podnikatel - trvá záruční doba 12 měsíců

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

6. ODSTRANĚNÍ VAD:

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit (viz. odst. 4).

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit.

7. CHARAKTERISTIKA REKLAMOVATELNÝCH VAD:

Snahou a cílem činnosti prodávajícího je maximální spokojenost kupujícího s kvalitou zboží, výrobků nebo poskytovaných služeb. Proto je v zájmu prodávajícího v případě oprávněného uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) vždy jednat ve prospěch kupujícího.

V zájmu rychlého vyřízení reklamace si, prosíme, před jejím uplatněním přečtěte několik příkladů, co může být považováno

za reklamaci oprávněnou:

 • rozpor s objednávkou, týkající se množství, ceny a druhu zhotovených výrobků a služeb
 • zjevně poškozené výrobky a zboží (zkroucení, zmačkání, vady šití a lepení, vypadlé listy atd.)
 • jiný druh nebo kvalita použitého materiálu
 • pravopisné chyby v potisku (pokud nebyly uvedeny též na vzoru poskytnutém kupujícím)
 • chybně uvedený text nebo použitá grafika
 • vady tisku dokumentů způsobené chybnou funkcí zařízení (pruhy, skvrny, špína, rozmazání textu atd.)

Neoprávněná reklamace:

Kupující uzavřením objednávky stvrzuje, že byl seznámen s převážně ručním charakterem poskytovaných služeb a z toho vyplývajícími omezeními a charakteristickými znaky rukodělné práce.

Reklamace nemůže být uznána v případech například:

 • nedostatečně srovnané stránky pokud byl kupujícím použit nevhodný papír k tisku
 • záměna stránek, přehozené strany (jsou vždy svázány v pořadí, v jakém byly předány kupujícím)
 • chyba v textu, pokud byla zadána kupujícím v chybném znění, případně byla odsouhlasena při korektuře
 • chyby tisku způsobené nekompatibilitou nebo nevhodnou verzí softwaru, nevhodné a nekvalitní tiskové předlohy, nesprávný formát stran, poškození během přenosu dat atd...
 • drobné rozdíly v barevnosti použitého materiálu, případně v barvě potisku, které jsou dány charakterem použité technologie a prodávající je nemůže (nebo jen velmi obtížně) ovlivnit
 • v případě kupujícím vyžádané ražby:
  • velikost písmen na knižních deskách - použití velkých a malých písmen v souladu s pravidly pravopisu a možnostmi provedení (kovové raznice) je plně v kompetenci prodávajícího.
  • umístění textu na deskách je dáno technologickými podmínkami (tolerance +/- 2 mm na řádek). Tato tolerance je dána ručním charakterem výroby.

V případě digitálního potisku desek je možno konkrétní požadavky kupujícího více zohlednit.